Privacy statement

Privacyverklaring Boudewijn Hosmus Keukenambacht

Contactgegevens:
Boudewijn Hosmus Keukenambacht
Adres: Kruiswijk 30
Postcode: 1761 AR
Plaats: Anna Paulowna
K.v.K.: 37107487

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Boudewijn Hosmus Keukenambacht van u verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boudewijn Hosmus Keukenambacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Boudewijn Hosmus Keukenambacht verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boudewijnhosmus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boudewijn Hosmus Keukenambacht verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Boudewijn Hosmus Keukenambacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boudewijn Hosmus Keukenambacht zal uw persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door de maker middels een uitschrijving. Gegevens na een sollicitatie procedure worden binnen 4 weken verwijdert. Bij het geven van expliciete toestemming kan dit worden verlengt tot een periode van maximaal 1 jaar na het sluiten van de sollicitatie procedure.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boudewijn Hosmus Keukenambacht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Boudewijn Hosmus Keukenambacht op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen Boudewijn Hosmus Keukenambacht maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Boudewijn Hosmus Keukenambacht maakt dan ook gebruik van een SSL-beveilgingscertificaat.  


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boudewijn Hosmus Keukenambacht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Boudewijn Hosmus Keukenambacht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om Boudewijn Hosmus Keukenambacht een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boudewijn Hosmus Keukenambacht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boudewijnhosmus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren, omdat wij aan wettelijke verplichting(en) moeten voldoen.

Boudewijn Hosmus Keukenambacht. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken
De door Boudewijn Hosmus Keukenambacht verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Breezand. Voor informatie over opslag betrekkende derde partijen kunt u contact opnemen via info@boudewijnhosmusl.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boudewijn Hosmus Keukenambacht neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boudewijnhosmus.nl.

Wijzigingen
Boudewijn Hosmus Keukenambacht behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Laatst bijgewerkt: Maart 2019